1000BASE-BX SFP, 1310NM

1000BASE-BX SFP, 1310NM

Item Code: GLC-BX-U=


1000BASE-BX SFP, 1310NM