UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit

Item Code: UCSC-C220-M4S


UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit